สายพิคเทว

สายพิคเทว 2หุน (ขนาดความยาว 60 ซม.,1.00 เมตร , 1.50 เมตร)