สายพิคเทว 2หุน 1/4 (ขนาดความยาว 60 ซม.,1.00 เมตร , 1.50 เมตร , 2.00 เมตร)

สายพิคเทว 2หุน 1/4 (ขนาดความยาว 60 ซม.,1.00 เมตร , 1.50 เมตร , 2.00 เมตร)