เสาตะเกียงสเตนเลส (ขนาด 0.50,0.75,1.20 เมตร)

เสาตะเกียงสเตนเลส (ขนาด 0.50,0.75,1.20 เมตร)