เซฟตี้ลีลิสวาล์ว (เกลียว 2 หุน 250PSI)

เซฟตี้ลีลิสวาล์ว (เกลียว 2 หุน 250PSI)