เกลียว 1 หุนงอหางปลา 1/8*3/8

เกลียว 1 หุนงอหางปลา