ข้อลดเกลียวนอก 4 หุน ลดใน 2 หุน

ข้อลดเกลียวนอก 4 หุน ลดใน 2 หุน