นิปเปิน (เกลียว 2 หุน, 4 หุน)

นิปเปิน (เกลียว 2 หุน, 4 หุน)