ตัว T เล็ก (สำหรับเตา KB5, KB8, C30)

ตัว T เล็ก (สำหรับเตา KB5, KB8, C30)