สามทางแฟร์ เกลียว 1 หุน 5/16/*5/16*1/8

สามทางแฟร์ เกลียว 1 หุน 5/16/5/16*1/8