หัวปรับโลว์ ไม่พวงมาลัย ไม่มีหางปลา KRR เกลียว 2 หุน

หัวปรับโลว์ ไม่พวงมาลัย ไม่มีหางปลา KRR (เกลียว 1/4")