หัวปรับเร่งมีเกจ์ เกลียว 2 หุน GASMATIC H35P (สำหรับเดินท่อ)

หัวปรับเร่งมีเกจ์ เกลียว 2 หุน 1/4" GASMATIC H35P (สำหรับเดินท่อ)